Hållbarhet berör oss alla

SEBAB och Grytek, som nu blir Harju Elekter, är certifierade enligt miljöcertifieringen ISO 14001:2015. Vårt syfte är att konstruera, bygga och installera eldistributionsanläggningar och närliggande utrustning med långsiktig hållbarhet som ledstjärna.

I vår devis blickar vi framåt

På samma sätt som att en av Harju Elekters grundvärderingar är att inte kompromissa vad gäller kvalitet så finns inget utrymme att inte tänka på hållbarhet i allt vi gör. Vår devis, ’Electrifying Tomorrow’ betyder att alla våra medarbetare följer processer för att säkerställa en hållbar morgondag. Vår vision om framtidssäkra, hållbara anläggningar går som en röd tråd genom verksamheten och är en viktig del i vårt sociala ansvar.

Genom att vi står för konstruktion, byggnation och driftsättning skapas goda möjligheter att på ett långsiktigt sätt arbeta med hållbarhet genom hela entreprenaden.

Vi har upprättat en hållbarhetsplan. Vid sidan om den finns en långsiktig affärsplan, en årlig affärsplan samt en långsiktig miljöplan. Dessutom finns CSR-policy, arbetsmiljöpolicy (inklusive arbetsmiljörutiner), rehabiliterings- och arbetsanpassningspolicy, alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetsplan inom verksamheten.

Vår definition av hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det handlar om att se vilken påverkan företaget har på sin omgivning och att ta ansvar för denna. Hållbarhet inkluderar såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Hållbar utveckling är med andra ord en självklarhet för oss. Vi arbetar aktivt med att minska verksamhetens belastning på miljö och omgivning. Vår verksamhet bedrivs ansvarsfullt enligt standarderna ISO 9001:2015, som nämns under ’Kvalitet’, samt ISO 14001:2015 för att säkerställa ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete i företaget vilket är en trygghet för våra kunder och samarbetspartners.

Vi arbetar aktivt för att vår verksamhet ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Detta innebär att alla våra processer, från försäljning till leverans av våra produkter och tjänster inom elkraftsområdet omfattas av vårt hållbarhetsarbete. Några exempel:

  • Vi strävar ständigt efter att minska miljöbelastningen i vår verksamhet med fokus på våra betydande miljöaspekter som är CO₂ utsläpp till följd av elförbrukning samt återvinningsgrad av avfall
  • Vi efterlever lagar och förordningar inom miljöområdet och ska vara lyhörda för synpunkter och krav från våra kunder och övriga intressenter
  • Vi säljer produkter med goda miljöegenskaper och minimerar materialförbrukningen genom att endast sälja det kunden verkligen behöver
  • Leverantörer som driver ett systematiskt miljöarbete prioriteras
  • Vi upprätthåller ett aktuellt miljöledningssystem där effektivitet och ständiga förbättringar eftersträvas ur såväl miljömässiga som företagsekonomiska perspektiv
  • Vi hushåller med resurser och återvinner avfall i så hög grad som möjligt
  • Antalet materialtransporter hålls nere med hjälp av ett omfattande lager
  • Information om vår verksamhet och miljöpolicy delas på ett öppet och objektivt sätt på vår hemsida och med personer som arbetar för, eller på uppdrag av, Harju Elekter i Sverige.

Se vårt certifikat för ISO 14001:2015 för Harju Elekter AB här.