Rätt kvalitet är en självklarhet

SEBAB och Grytek, som nu blir Harju Elekter, är certifierade inom kvalitet, ISO 9001:2015. Verksamheten är också ansluten till TransQ, ett system för leverantörsregistrering och kvalificering, samt Sellihca som är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn.

Alla våra medarbetare bidrar till rätt kvalitet

En av Harju Elekters grundvärderingar är att inte kompromissa vad gäller kvalitet. Väl dokumenterade och inlärda processer för våra medarbetare är centrala aspekter för rätt kvalitet. Men, också attityden att ’göra rätt från början’ uppmuntras kontinuerligt hos Harju Elekter. Kvalitet är med andra ord mer än certifierade processer.

Alla produktionsenheter inom Harju Elekter lever upp till den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.

Vårt kvalitetsarbete

I vårt kvalitetsarbete i Sverige följer vi Harju Elekter koncernens kvalitetspolicy, likaväl som specifikationer från kunder, lagar, förordningar och relevanta normer. Vi levererar felfria system, produkter och tjänster på tid. Alla processer följs upp och avvikelser analyseras och åtgärdas. Faktainsamling är av stor vikt och slutsatserna delas med medarbetarna för att uppmuntra ständiga förbättringar.

Kvalitetsnivåerna bedöms utifrån operationella och finansiella parametrar och antal avvikelser. Samtliga medarbetare ska förstå hur deras insatser deras avdelning bidrar till, och påverkar kvalitet. Det ska vara möjligt att för varje medarbetare att initiera, och om möjligt, påverka nödvändiga justeringar i arbetet eller processerna för att säkerställa rätt kvalitet.

Vi strävar efter att vara ledande inom våra affärsområden och vara en partner som kunden kan känna fullt förtroende för. Grundstenarna för vår framgång är vår tekniska kompetens, flexibilitet och korta ledtider.

Vårt främsta mål är att skapa värde för våra intressenter och göra kunden nöjd.

Detta når vi genom att:

  • Leverera produkter och tjänster som uppfyller specificerande kund- och författningskrav
  • Verka för att hålla avtalade leveranstider och kvalitetskrav
  • Anlita leverantörer med dokumenterade kvalifikationer med hänsyn till produkt och kvalitet
  • Upprätta, mäta och följa upp för verksamheten betydelsefulla mål (övergripande och delprocessmål)
  • Ha fokus på att ständigt förbättra våra processer i vårt integrerade ledningssystem
  • Då misstag eller avvikelser inträffar, snabbt korrigera samt ta lärdom och arbeta förebyggande
  • Utveckla våra medarbetare så att de ständigt förbättras i kunskap och utförande av uppgifter
  • Till varje större projekt utse en projektledare som tar fram en projektanpassad kvalitetsplan

Alla medarbetare är engagerade

All personal inom Harju Elekter Sverige utbildas inom sina respektive processer. Vårt ledningssystem i sin helhet finns alltid lätt tillgängligt för vår personal via vårt Intranät.

Vår utveckling och fortlevnad är beroende av vår personal där trivsel och gemenskap leder till engagemang i arbetet. Medarbetarna ska ha erforderlig utbildning, erfarenhet, teknisk och social kompetens för att kunna genomföra de arbetsuppgifter de anförtros med.

För samtliga befattningar finns kompetenskrav definierade för vilka lämpliga utbildningar planeras, genomförs och dokumenteras, samt följs upp och utvärderas.

Se vårt certifikat för ISO 9001:2015 för Harju Elekter AB här. Sellihca är ett leverantörsregister och kvalificeringssystem som Achilles hanterar. Se här. Trafikverkets kvalificeringssystem är TransQ. Se vår certifiering här.